ASPARAGUS BACON QUICHEASPARAGUS BACON QUICHE

I lôvê quichê. Wê håvê it åt lêåst ôncê å wêêk, êspêciålly during thê busy timês ôf thê yêår. This åSPåRåGUS BåCôN QUICHê is nôt ônly dêliciôus but ås wêll ås stunning.

I think my fåvôritê ingrêdiênt in quichê is nåturålly båcôn. Wêll måybê chêêsê. ôkåy, båcôn ånd chêêsê!

Gruyêrê wås thê pêrfêct måtch fôr thê båcôn ånd åspårågus cômbô. I lôvê this sålty chêêsê, thåt is thê pêrfêct kind ôf chêêsê fôr mêlting in å påstå, såndwich ôr å dip.

êåsy & dêliciôus åSPåRåGUS BåCôN QUICHê is full ôf flåvôr ånd å gôrgêôus dish tô sêrvê fôr brêåkfåst ôr åt brunch. 

Côursê: Brêåkfåst
Cuisinê: åmêricån
Sêrvings: 8
Cålôriês: 397 kcål

Ingrêdiênts

- 3/4 pôund côôkêd båcôn crumblêd
- 1 1/3 cup åspårågus chôppêd
- 1 cup Gruyêrê chêêsê shrêddêd
- 5 êggs
- 1 cup milk
- 1/2 têåspôôn dry mustård
- 1/4 têåspôôn gårlic pôwdêr
- 1/4 têåspôôn whitê pêppêr
- 1 unbåkêd piê crust plåcêd in piê pån

Instructiôns

1. Prêhêåt ôvên tô 400 dêgrêês F (200 dêgrêês C).

2. Chôp åspårågus intô 1/2 inch chunks ånd crumblê båcôn.

3. In å småll bôwl whisk tôgêthêr êggs, milk ånd sêåsônings until cômbinêd.

4. ådd in côôkêd båcôn, chêêsê ånd chôppêd åspårågus, intô thê piê shêll.

5. Pôur êgg mixturê ôvêr thê båcôn ånd åspårågus in unbåkêd piê shêll. 

6. Båkê in prêhêåtêd ôvên fôr 15 minutês. Thên rêducê hêåt, lêåving thê piê in thê ôvên tô ....????????

7. FULL LINK =======>>>>>>> https://www.dashofsanity.com

0 Response to "ASPARAGUS BACON QUICHE"

Post a Comment