Loading...

BEER CHEESE FONDUE


BEER CHEESE FONDUE

This Bëër Chëësë Fônduë måkës fôr å përfëct gåmë dåy åppëtizër.  Yôur fåvôritë bëër, chëddår chëësë ånd ôniôn bëcômë å përfëct, mëlty dipping såucë. .

Prëp Timë: 5 mins
Côôk Timë: 15 mins
Tôtål Timë: 20 mins
Côursë: åppëtizër
Cuisinë: åmëricån
Sërvings: 6
Cålôriës: 353kcål

Ingrëdiënts

- 1 ôniôn chôppëd
- 4 clôvës gårlic mincëd
- 1 tåblëspôôn buttër
- 1 cup bëër
- 4 cups chëddår chëësë shrëddëd
- 1 tåblëspôôn flôur
- 2-4 tåblëspôôns hålf ånd hålf

Instructiôns

1. In å småll såucëpån ådd gårlic, ôniôn ånd buttër.

2. Såuté ôniôn ånd gårlic in buttër ôvër mëdium hëåt until tëndër.

3. ådd bëër tô såucëpån.

4. Bring bëër mixturë tô å bôil. Thën, rëducë hëåt tô mëdium-lôw.

5. In å småll bôwl, tôss chëësë ånd flôur tôgëthër in småll bôwl.

6. Stir chëësë intô såucëpån until mëltëd.

7. ådd 2 .......................??????????????????????????????????????????????????????????

8.??????????????????????????????????????????????????????

9. FULL LINK: ========>>>>https://melaniemakes.com
loading...

0 Response to "BEER CHEESE FONDUE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...