Loading...

Brown Butter Brussels Sprouts Pasta with Hazelnuts


Brown Butter Brussels  Sprouts Pasta with Hazelnuts

Whôlë whëât pâstâ with brôwn buttër, brussëls sprôuts, tôâstëd hâzëlnuts, ând Pârmësân chëësë. This is my fâvôritë pâstâ dish!

Yiëld: SëRVëS 4 
Prëp timë: 10 MINUTëS 
Côôk timë: 20 MINUTëS 
Tôtâl timë: 30 MINUTëS

INGRëDIëNTS:

- 6 tâblëspôôns buttër
- 8 ôuncës whôlë whëât pâstâ (wë usëd DëLâllô ôrgânic Whôlë Whëât ôrëcchiëttë)
- 1/2 cup hâzëlnuts
- 1 tâblëspôôn ôlivë ôil
- 2 clôvës gârlic, mincëd
- 1 tâblëspôôn shâllôt, mincëd
- 2 cups chôppëd Brussëls sprôuts, stëms rëmôvëd
- 1/3 cup Pârmësân chëësë
- Sâlt ând frëshly grôund blâck pëppër, tô tâstë


DIRëCTIôNS:

1. First, brôwn thë buttër. In â smâll sâucëpân, mëlt thë buttër ôvër mëdium-lôw hëât ând côntinuë tô côôk, swirling ôccâsiônâlly, until buttër turns gôldën brôwn, Skim fôâm frôm tôp, ând rëmôvë frôm hëât. Pôur intô â bôwl tô stôp thë côôking, lëâving âny burnëd sëdimënt bëhind; sët âsidë.

2. Bring â lârgë pôt ôf wâtër tô bôil. Whën thë wâtër cômës tô â rôlling bôil, âdd â littlë sâlt, thën âdd thë pâstâ. Côôk pâstâ tô âl dëntë, côôkëd thrôugh but still â littlë firm. Whën thë pâstâ is dônë côôking, drâin ând sët âsidë.

3. Mëânwhilë, in â smâll sâuté pân ôvër mëdium hëât, tôâst thë hâzëlnuts until thëy bëcômë lightly brôwnëd ând frâgrânt, âbôut 5-7 minutës. (Yôu cân âlsô tôâst thë hâzëlnuts in thë ôvën ât 350 dëgrëës F fôr 8 tô 10 minutës — wâtch clôsëly tô prëvënt burning.) Plâcë thë tôâstëd hâzëlnuts ôn â tôwël ând .....?????????


4. FULL LINK =======>>>>>> https://www.twopeasandtheirpod.com

loading...

0 Response to "Brown Butter Brussels Sprouts Pasta with Hazelnuts"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...