Loading...

Chicken Cacciatore


Chicken Cacciatore

ôur chickên câcciâtôrê rêcipê is lôâdêd with frêsh vêgêtâblês. This "huntêr stylê" dish is â clâssic in Itâliân côôking ând âftêr ônê bitê, yôu'll undêrstând why.

Prêp Timê 10 mins
Côôk Timê 21 mins
Tôtâl Timê 31 mins
Sêrvings 4 sêrvings
Câlôriês 246 kcâl

Ingrêdiênts

- 1 Tbsp ôlivê ôil
- 1 lb râw, bônêlêss, skinlêss, chickên brêâsts cut intô 1-inch piêcês
- 1 mêdium ôniôn, thinly slicêd
- 1 mêdium cêlêry stâlk, slicêd
- 1 clôvê gârlic, finêly chôppêd
- 1 mêdium rêd bêll pêppêr cut intô 1-inch piêcês
- 8 ôz slicêd mushrôôms
- 1 (14.5 ôz) cân whôlê tômâtôês
- 1½ tsp crushêd driêd bâsil
- Grôund blâck pêppêr (tô tâstê; ôptiônâl)
- 2 mêdium zucchini, slicêd
- 1 mêdium êggplânt, pêêlêd, cut intô 1-inch cubês
- 6 frêsh pârslêy sprigs, finêly chôppêd (fôr gârnish, ôptiônâl)

Instructiôns

1. Hêât ôil in lârgê nônstick skillêt ôvêr mêdium-high hêât.

2. âdd chickên; côôk, stirring frêquêntly, fôr 3 tô 4 minutês, ôr until lightly brôwnêd.

3. âdd ôniôn, cêlêry, gârlic, bêll pêppêr, ând mushrôôms. Côôk, stirring ôccâsiônâlly, fôr 4 tô 5 minutês ôr until ôniôn bêgins tô sôftên.

4. âdd tômâtôês, bâsil, ând pêppêr; côôk, stirring ôccâsiônâlly, fôr 5 tô 6 minutês.

5. âdd zucchini ând êggplânt; côôk, stirring ôccâsiônâlly, fôr .........????????

6. FULL LINK ========>>>> https://www.beachbodyondemand.com
loading...

0 Response to "Chicken Cacciatore"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...