KALAMATA OLIVE CREAM CHEESE


KALAMATA OLIVE CREAM CHEESE

This 4-ingrëdiënt Kålåmåtå ôlivë Crëåm Chëësë Sprëåd tåkës just minutës tô måkë - å përfëct åppëtizër fôr låst minutë guësts!

PRëP TIMë: 5 minutës
TôTåL TIMë: 5 minutës
YIëLD: 8 SëRVING 
SIZë: 3 tåblëspôôns 

NUTRITIôN INFôRMåTIôN:
åmôunt Për Sërving: CåLôRIëS: 123 
TôTåL FåT: 12g
SåTURåTëD FåT: 6g 
TRåNS FåT: 0g 
UNSåTURåTëD FåT: 5g 
CHôLëSTëRôL: 29mg 
SôDIUM: 157mg 
CåRBôHYDRåTëS: 2g 
FIBëR: 0g 
SUGåR: 1g 
PRôTëIN: 2g

INGRëDIëNTS

- 8 ôuncës crëåm chëësë, sôftënëd
- 3 ôuncës Kålåmåtå ôlivës, dråinëd ånd chôppëd
- 1 tëåspôôn mincëd gårlic
- 1/2 tëåspôôn driëd pårslëy

INSTRUCTIôNS

1. Using å hånd mixër, bëåt thë crëåm chëësë until smôôth.

2. Stir in thë ôlivës, gårlic ånd............????????????????????????????

3. ??????????????????????????????????????

4. FULL LINK: =============>>>>> https://www.garnishwithlemon.com

0 Response to "KALAMATA OLIVE CREAM CHEESE"

Post a Comment