Loading...

OLD FASHIONED SOUR CREAM POUND CAKE


OLD FASHIONED SOUR CREAM POUND CAKE

Nothing bêåts thê rich, büttêry flåvor of this old fåshionêd soür crêåm poünd cåkê! It's dêlicioüs on its own or toppêd with icê crêåm, whippêd crêåm ånd frêsh bêrriês!

Prêp timê: 10 mins
Cook timê: 1 hoür
Totål timê: 1 hoür 10 mins

Ingrêdiênts
- 1 c. (2 sticks) ünsåltêd büttêr, room têmpêråtürê
- 3 c. grånülåtêd sügår
- 6 êggs, dividêd
- 2 tsp. vånillå or vånillå bêån påstê
- ½ tsp. ålmond êxtråct
- 3 c. åll-pürposê floür
- ¾ tsp. sålt
- ¼ tsp. båking sodå
- 1 c. soür crêåm (füll-fåt)

Dirêctions:

1. Prêhêåt ovên to 300 dêgrêês. Språy ånd sügår (I üsê åboüt 1 tbsp of grånülåtêd sügår, howêvêr this is optionål) å lårgê bündt pån sêt åsidê.

2. In thê bowl of å stånd mixêr crêåm thê büttêr ånd sügår üntil light ånd flüffy, åboüt 2-3 minütês. ådd vånillå ånd ålmond êxtråct, thên ådd thê êgg yolks onê åt å timê, mixing åftêr êåch åddition.

3. In å mêdiüm mixing bowl whisk togêthêr thê floür, sålt ånd båking sodå, thên with mixing spêêd on low åltêrnåtê ådding thê dry ingrêdiênts ånd soür crêåm.

4. In å mêdiüm mixing bowl whip thê êgg whitês üntil stiff pêåks form. Gêntly fold in thê êgg whitês üsing å lårgê spåtülå. Poür into thê prêpårêd pån ånd plåcê in thê ovên to båkê for 1 hoür or üntil.........................????????????????????????

5. ??????????????????????????????????????????????????

FüLL LINKS: ============>>>>>>>>>>>> https://lifemadesimplebakes.com
Loading...

0 Response to " OLD FASHIONED SOUR CREAM POUND CAKE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...