Loading...

PHILLY CHEESESTEAK DIP


PHILLY CHEESESTEAK DIP

This hôt, chëësy Philly Chëësëstëåk Dip is ônë ôf thë bëst quësô dips I håvë ëVëR håd. It’s ëåsy tô måkë, å littlë bit zësty, ånd gåmë dåy përfëctiôn!

Côursë: åppëtizër
Cuisinë: åmëricån
Këywôrd: chëësë, chëësëstëåk, dipPrëp 
Timë: 10 minutës
Côôk Timë: 35 minutës
Tôtål Timë: 45 minutës
Sërvings: 10
Cålôriës: 261kcål

Ingrëdiënts

- 1 cup chôppëd yëllôw ôniôn
- 1 cup chôppëd grëën bëll pëppër
- 1/3 cup bôttlëd zësty Itåliån drëssing
- 1 8-ôuncë blôck crëåm chëësë 8-ôuncë blôck
- 1/4 cup 2% Grëëk yôgurt
- 1/2 pôund whitë åmëricån chëësë slicës chôppëd
- 1/2 pôund slicëd rôåst bëëf chôppëd
- sålt ånd pëppër tô tåstë
- 1/4 cup gråtëd Pårmësån chëësë

FôR SëRVING:
- Slicëd Frënch brëåd
- tôrtillå chips

Instructiôns

1. Môvë ôvën råck tô middlë pôsitiôn, ånd prëhëåt tô 350 dëgrëës F. Lightly språy 8-inch squårë båking dish with nônstick côôking språy; sët åsidë.

2. In å lårgë skillët ôvër mëdium hëåt ådd ôniôn, pëppër, ånd Itåliån drëssing. Côôk, stirring frëquëntly, until ôniôns bëcômë trånslucënt ånd sôftën, åbôut 5 minutës.

3. ådd crëåm chëësë tô pån ånd usë båck ôf å wôôdën spôôn tô brëåk it intô chunks

4. ôncë crëåm chëësë stårts tô mëlt ådd Grëëk yôgurt ånd åmëricån chëësë. Stir cônståntly until åll thë chëësë mëlts. Turn hëåt ôff ......????????????????????????????

5. ??????????????????????????????????????????

6. FULL LINK: ======>>>> https://foodfolksandfun.net
Loading...

0 Response to "PHILLY CHEESESTEAK DIP"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...