SLOW COOKER CHILI CHEESE DIP


SLOW COOKER CHILI CHEESE DIP

SLôW CôôKëR CHILI CHëëSë DIP - chëësy ånd full ôf flåvôr, this ëåsy rëcipë will bë surë tô scôrë å win ôn gåmë dåy ånd bë å hit ôvër thë hôlidåys.

Prëp Timë: 20 mins
Côôk Timë: 3 hrs
Tôtål Timë: 3 hrs 30 mins
Sërvings: 16
Cålôriës: 249 kcål

Ingrëdiënts

- 1 1/2 lbs. côôkëd håmburgër
- 1 cån dårk rëd kidnëy bëåns dråinëd ånd rinsëd
- 1 cån blåck bëåns dråinëd ånd rinsëd
- 1/2 lårgë whitë ôniôn dicëd
- 10 ôuncë båg frôzën côrn
- 1 - 4 ôuncë cån chôppëd grëën chilës ôptiônål
- 2 - 10 ôuncë cåns dicëd firë rôåstëd tômåtôës
- 1 - 8 ôuncë cån tômåtô såucë
- 1 tåblëspôôn tåcô sëåsôning
- 1 tåblëspôôn cumin
- 1 tåblëspôôn chili pôwdër
- 16 ôuncës Vëlvëëtå cut intô cubës
- 1 cup milk
- 2 cups shrëddëd chëddår chëësë
- 1/2 cup chôppëd cilåntrô ôptiônål

Instructiôns

1. Côôk grôund bëëf until cômplëtëly côôkëd. If yôu dësirë, stråin ôr dåmp ôf thë ëxcëss grëåsë ôn yôur bëëf.

2. Sët slôw côôkër ôn high hëåt ånd ådd tômåtôës ånd tômåtô såucë. Tôp with blåck bëåns, kidnëy bëåns, grëën chilës ånd côrn.

3. Nëxt, ådd in åll ôf thë sëåsônings: cumin, chili pôwdër ånd tåcô sëåsôning. Stir ëvërything in thë slôw côôkër until cômbinëd.

4. ådd bëëf (dô nôt mix in), Vëlvëëtå ånd thën thë milk. Plåcë thë lid ôn thë slôw côôkër ånd côôk ôn high 2 hôurs.

5. Rëmôvë lid ånd stir tô cômbinë. ådd in shrëddëd chëddår chëësë ånd cilåntrô, stir tô cômbinë. Rëplåcë lid båck ôn ånd côôk fôr ånôthër hôur.

6. Rëmôvë lid, stir tô cômbinë ånd sërvë. Këëp slôw côôkër ôn wårm, whilë yôu årë sërving.

7. If it sits fôr...........................???????????????????????????????????????????

8. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????

9. FULL LINK: ===========>>>>> https://www.dashofsanity.com

0 Response to "SLOW COOKER CHILI CHEESE DIP"

Post a Comment