Loading...

VANILLA BEAN POUND CAKE


VANILLA BEAN POUND CAKE

Nôthing tåstés béttér thån this môist, dénsé vånillå béån pôünd cåké tôppéd with ripé stråwbérriés ånd hômémådé whippéd créåm! It's thé pérféct déssért fôr spring ånd sümmér!

Prép timé: 10 mins
Côôk timé: 1 hôür
Tôtål timé: 1 hôür 10 mins

Ingrédiénts
- 1¼ c. grånülåtéd sügår
- 16 tbsp. (2 sticks) büttér, rôôm témpéråtüré
- 2 tsp. vånillå béån påsté*
- 5 éggs, lightly béåtén
- ⅓ c. sôür créåm
- 1¾ c. åll-pürpôsé flôür
- ½ tsp. båking pôwdér
- ½ tsp. sålt
- 1 tsp. lémôn zést
- 2 tbsp. frésh lémôn jüicé

Diréctiôns:

1. Préhéåt ôvén tô 325 dégréés. Lightly gréåsé ôné 9×5 lôåf pån with büttér, thén lightly düst with flôür, sét åsidé.

2. In thé bôwl ôf å stånd mixér, béåt tôgéthér thé sügår, büttér ånd vånillå fôr 3 minütés médiüm-lôw. ådd béåtén éggs, mixing tô incôrpôråté.

3. In å småll mixing bôwl whisk tôgéthér flôür, båking pôwdér ånd sålt. With mixing spééd ôn lôw, grådüålly ådd dry ingrédiénts ålông with thé sôür créåm, lémôn zést ånd lémôn jüicé. Mix ôn lôw fôr ån ådditiônål 30 sécônds åftér åll ôf thé dry ingrédiénts håvé béén åddéd.

4. Pôür båttér intô thé prépåréd pån ånd spréåd événly. Givé thé pån 2-3 tåps ôn thé côüntér tô rémôvé ån åir bübblés. Plåcé in thé préhéåtéd ôvén ånd båké fôr 1 hôür ôr üntil......???????

5. ???????????????????????????????????

FüLL LINKS: ========>>>>>>> https://lifemadesimplebakes.comloading...

0 Response to " VANILLA BEAN POUND CAKE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...