Loading...

VEGAN MOZART BONBONS


VEGAN MOZART BONBONS

With Môthër’s Dåy just årôund thë côrnër, whåt bëttër wåy tô såy ‘I lôvë yôu’ thån tô måkë thësë dëcådënt Môzårt bônbôns fôr yôur dëår ôl’ Må? Twô låyërs ôf mårzipån ånd ônë låyër ôf nôugåt, wråppëd up in å côåt ôf silky smôôth chôcôlåtë, måkë thësë ëxquisitë littlë bålls ôf gôrgëôusnëss thë përfëct Môthër’s Dåy gift!

Prëp 1 hôur
Côôk 25 mins
Inåctivë 2 hôurs
Tôtål 3 hôurs, 25 mins

Ingrëdiënts

Mårzipån
- 150g (5¼ ôz) flåkëd ålmônds
- 3 tbsp ågåvë nëctår
- 10 drôps ålmônd ëxtråct
- Dåsh sëå sålt

Piståchiô mårzipån
- 50g (1¾ ôz) flåkëd ålmônds
- 100g (3½ ôz) råw piståchiôs
- 3 tbsp ågåvë nëctår
- ½ tsp lëmôn zëst
- Dåsh sëå sålt

Chôcôlåtë nôugåt
- 150g (5¼ ôz) håzëlnuts
- 25g (1 ôz) råw côcôå buttër, mëltëd
- 5 tbsp ågåvë nëctår
- 2 tbsp côcôå pôwdër
- Dåsh sëå sålt

Chôcôlåtë shëll
- 400g (14 ôz) dårk chôcôlåtë (50-65% côcôå sôlids)
- 40g (1½ ôz) råw côcôå buttër

Yôu'll ålsô nëëd:
- sômë côcktåil sticks
- å nôn-stick båking tråy
- nôn-stick pårchmënt påpër ôr å silicônë båking måt
- fôôd prôcëssôr ôr blëndër

Instructiôns

1. Hëåt yôur ôvën tô 175C (350F).

2. Sprëåd thë håzëlnuts in å singlë låyër ôntô å båking tråy, ånd rôåst fôr 15 minutës.

3. Mårzipån: Whilë thë håzëlnuts årë rôåsting, plåcë thë flåkëd ålmônds intô å fôôd prôcëssôr ôr high-spëëd blëndër, ånd prôcëss fôr 3-5 minutës, until thë ôil bëgins tô bë rëlëåsëd, ånd å littlë ôf thë mixturë cån bë fôrmëd intô å båll.

4. ådd thë rëst ôf thë mårzipån ingrëdiënts, ånd prôcëss fôr ånôthër 30 sëcônds, until ëvërything is incôrpôråtëd.

5. Turn ôut ôntô å bôård, ånd knëåd fôr 2-3 minutës, until yôu håvë å lårgë, smôôth båll. Sët åsidë.

6. Piståchiô mårzipån: ås with thë plåin mårzipån, plåcë thë flåkëd ålmônds ånd piståchiôs intô thë fôôd prôcëssôr, ånd prôcëss fôr 3-5 minutës. Whën yôu cån måkë å littlë båll, ådd thë rëst ôf thë ingrëdiënts, ånd prôcëss fôr ånôthër 30 sëcônds. Turn ôut ôntô å bôård, ånd knëåd until yôur mårzipån is smôôth. Sët åsidë.

7. Chôcôlåtë nôugåt: By nôw, thë håzëlnuts shôuld bë dônë, sô plåcë thëm intô thë fôôd prôcëssôr, ånd mëlt 25g côcôå buttër. Prôcëss ås bëfôrë, ånd thën ådd thë rëst ôf thë ingrëdiënts, ånd prôcëss fôr ånôthër 30 sëcônds ôr sô, until ëvërything is wëll-mixëd. Turn ôut ôntô å bôård, ånd knëåd fôr 2-3 minutës, until smôôth.

8. Måkë å Môzårtkugël! Pinch ôff å littlë piëcë ôf thë piståchiô mårzipån, ånd rôll intô å båll. Tåkë å slightly lårgër piëcë ôf thë chôcôlåtë nôugåt, rôll intô å båll, ånd flåttën. Wråp this årôund thë piståchiô båll. Måkë å båll frôm ån ëvën lårgër piëcë ôf plåin mårzipån, flåttën, ånd wråp this årôund thë piståchiô-nôugåt båll. Rôll thë whôlë thing årôund in yôur pålms tô ënsurë thërë årë nô sëåms, ånd thë båll is smôôth. (Sëë thë imågës in thë pôst.)

9. Rëpëåt until yôu'vë usëd up åll thë mårzipån ånd nôugåt.

10. Mëlt tôgëthër thë dårk chôcôlåtë ånd 40g ôf côcôå buttër. ôncë thë chôcôlåtë hås mëltëd, using å côcktåil stick, cårëfully spëår å.....................????????????????????????

11. ??????????????????????????????????????????????????????????

12. FULL LINK: ===========>>>> https://www.yumsome.com
Loading...

0 Response to "VEGAN MOZART BONBONS"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...