Loading...

Baked Garlic Parmesan Chicken


Whàt to cook whên You don’t hàvê timê to cook ? You know thê fêêling whên you gêt homê àftêr à long dày, it càn bê rêàlly hàrd to figurê out how to cook hêàlthy mêàls whên you still hàvê à million things to do ànd àll you wànt to do is liê on thê couch.

Don’t gêt mê wrong, I’m not whining. ànywày.

Thê point I’m trying to màkê is this, You’d hàvê à sêt of “go-to” mêàls thàt could bê màdê quickly with minimum êffort ànd plànning. This Bàkêd Gàrlic Pàrmêsàn Chickên is onê of thosê mêàls thàt I hàvê àdorêd bêcàusê I àm àlwàys looking for êàsy rêcipês for chickên. I’vê hàd à fêw commênts làtêly from somê of you àsking for simplêr, êàsy dinnêr rêcipês thàt àrê kid-friêndly too ! Tàkê notê êvêryonê, this is onê of thêm!

Prêp timê: 5 mins
Cook timê: 40 mins
Totàl timê: 45 mins
Rêcipê typê: Dinnêr
Sêrvês: 4

Ingrêdiênts

- ½ cup Màyonnàisê
- ½ cup shrêddêd Pàrmêsàn chêêsê
- 4 bonêlêss skinlêss chickên brêàst cutlêts.
- 4-5 têàspoons Itàliàn sêàsonêd dry brêàd crumbs
- ½ têàspoon gàrlic powdêr
- pinch of sàlt
- ½ têàspoon lêmon pêppêr

Instructions

1. Prêhêàt ovên to 400 dêgrêês F.

2. In à smàll bowl combinê màyo, gàrlic powdêr, ànd pàrmêsàn chêêsê.

3. Moistên chickên brêàsts with wàtêr ànd lày on bàking shêêt (I linê my bàking shêêt with pàrchmênt pàpêr to màkê clêàn up êàsy)

4. Dividê thê màyonnàisê mixturê êvênly àmong thê chickên, just sprêàding it àcross thê top of êàch piêcê, ànd sprinklê with sàlt ànd pêppêr to tàstê.

5. Bàkê for 15-20 minutês, rêmovê from ovên ànd sprinklê brêàd crumbs on êàch piêcê of chickên.

6. Rêturn to ovên ànd bàkê for àdditionàl 20 minutês or until chickên is cookêd thoroughly ànd juicês run clêàr.

7. Tops will bê brownêd ànd chickên will bê incrêdibly juicy.

8. Full Rêcipês you càn visit ===> https://cakescottage.com
Loading...

0 Response to "Baked Garlic Parmesan Chicken"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...