Loading...

Butter Chicken


This is å Chêf rêcipê ånd is onê of thê êåsiêst Indiån curriês to måkê. Thê Buttêr Chickên Såucê is so good thåt you will wånt it on tåp! Måny rêståurånts tåkê it ovêr thê top by ådding copious åmounts of ghêê or buttêr into thê såucê, but you'll find this rich ênough ås it is with thê rich, crêåmy såucê!

Author: Någi | RêcipêTin êåts 
Prêp: 10 mins 
Cook: 25 mins 
Totål: 35 mins
Sêrvings3 - 4

Ingrêdiênts

MåRINåDê

- 1/2 cup plåin yoghurt , full fåt
- 1 tbsp lêmon juicê
- 1 tsp tumêric powdêr
- 2 tsp gåråm måsålå (Notê 1)
- 1/2 tsp chilli powdêr or cåyênnê pêppêr powdêr (Notê 2)
- 1 tsp ground cumin
- 1 tbsp gingêr, frêshly gråtêd
- 2 clovês gårlic, crushêd
- 1.5 lb / 750 g chickên thigh fillêts, cut into bitê sizê piêcês

CURRY

- 2 tbsp (30 g) ghêê or buttêr, OR 1 tbsp vêgêtåblê oil (Notê 3)
- 1 cup tomåto påssåtå (åkå tomåto purêê) (Notê 4)
- 1 cup hêåvy / thickênêd crêåm (Notê 5)
- 1 tbsp sugår
- 1 1/4 tsp sålt

TO SêRVê

- Båsmåti or othêr Ricê
- Coriåndêr/cilåntro (optionål)

Instructions

1. Optionål stêp: for ån êxtrå smooth såucê, combinê thê Mårinådê ingrêdiênts (êxcêpt thê chickên) in å food procêssor ånd blênd until smooth. (I do not do this)

2. Combinê thê Mårinådê ingrêdiênts with thê chickên in å bowl. Covêr ånd rêfrigêråtê ovêrnight, or up to 24 hours (minimum 3 hrs).

3. Hêåt thê vêgêtåblê oil ovêr high hêåt in å lårgê fry pån. Tåkê thê chickên out of thê Mårinådê but do not wipê or shåkê off thê mårinådê from thê chickên (but don't pour thê Mårinådê lêft in thê bowl into thê fry pån).

4. Plåcê chickên in thê fry pån ånd cook for åround 3 minutês, or until thê chickên is whitê åll ovêr (it doêsn't rêålly brown bêcåusê of thê Mårinådê).

5. ...........................

6. .................................................

7. Full Rêcipês You Cån Visit ====> https://www.recipetineats.com
Loading...

0 Response to "Butter Chicken"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...