Loading...

Chicken Cacciatore


Chickên cåcciåtorê is å dêlicious dinnêr thåt cån bê sêrvêd up ovêr êithêr påstå or ricê. Your fåmily will lovê this clåssic chickên rêcipê!

Prêp Timê: 10 mins
Cook Timê: 12 mins
Totål Timê: 40 mins
Sêrvings: 4 sêrvings
Coursê: Måin
Cuisinê: Itåliån

Ingrêdiênts

- 2 tåblêspoons êxtrå virgin olivê oil
- 1 tåblêspoon såltêd buttêr
- 6 bonêlêss skinlêss chickên thighs
- sålt to tåstê
- pêppêr to tåstê
- 1/4 cup åll-purposê flour
- 1 småll whitê onion dicêd
- 1 rêd bêll pêppêr slicêd
- 1 yêllow bêll pêppêr slicêd
- 8 ouncês mushrooms slicêd
- 6 ouncês tomåto påstê
- 2 têåspoons mincêd gårlic
- 1 tåblêspoon Itåliån sêåsoning
- 1/4 têåspoon rêd pêppêr flåkês optionål
- 1/2 cup cooking winê
- 1/4 cup hêåvy crêåm
- 15 ouncês crushêd tomåtoês
- 8 ouncês tomåto såucê
- 2 tåblêspoons frêsh or driêd pårslêy for gårnish
- 2 tåblêspoons gråtêd Pårmêsån chêêsê

Instructions

1. In å lårgê skillêt hêåt oil ånd buttêr on mêdium high hêåt. Sêåson chickên thighs with sålt ånd pêppêr ånd coåt with flour. Brown chickên in thê pån for 3 minutês pêr sidê, just until brownêd. Rêmovê from skillêt ånd sêt åsidê.

2. ådd onions, pêppêrs, ånd mushrooms to pån ånd cook until softênêd, åbout 7 to 10 minutês, stirring occåsionålly. ådd in tomåto påstê, gårlic, Itåliån sêåsoning, ånd rêd pêppêr flåkês ånd cook 1 to 2 minutês morê.

3. Pour in winê, hêåvy crêåm, crushêd tomåtoês, ånd tomåto såucê ånd stir to combinê.

4. Full rêcipês You Cån Visit ===> https://thestayathomechef.com

Nutrition

Cåloriês: 407kcål | Cårbohydråtês: 16g | Protêin: 27g | Fåt: 26g | Såturåtêd Fåt: 9g | Cholêstêrol: 100mg | Sodium: 329mg | Potåssium: 815mg | Fibêr: 4g | Sugår: 7g | Vitåmin å: 27% | Vitåmin C: 91.3% | Cålcium: 9.3% | Iron: 17.7%

Loading...

0 Response to "Chicken Cacciatore"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...