Loading...

Grilled Chicken Bacon Melt


This Grillêd Chickên Båcon Mêlt is thê ultimåtê mêål for å summêr BBQ. Grillêd chickên toppêd with båcon strips, jålåpênos ånd crêåmy, mêltêd Southwêst chêêsê!

Prêp Timê: 10 mins
Cook Timê: 15 mins
Totål Timê: 25 mins
Coursê: Måin CoursêCuisinê: åmêricånSêrvings: 4Cåloriês: 507kcålåuthor: Hêåthêr

Ingrêdiênts

- 4 chickên brêåsts (I usêd chickên cutlêts)
- 8 piêcês of båcon, cookêd ånd hålvêd
- 4 Sårgênto® Blênds™ 4 Chêêsê Southwêst Slicês
- 1 jålåpêno cut into thin slicês optionål
- 1 têåspoon sêåsonêd sålt
- 2 tåblêspoons olivê oil

Instructions

1. Prêhêåt grill to mêdium-high hêåt.

2. Sprinklê sêåsonêd sålt on top ånd bottom of chickên brêåsts. Drizzlê both sidês with olivê oil.

3. Grill chickên brêåsts on êåch sidê for 5 minutês or until intêrnål têmpêråturê rêåchês 165 dêgrêês F.

4. Turn off thê hêåt ånd top êåch chickên with 1-2 piêcês of båcon.

5. Top with 2-3 slicês of jålåpêno.

6. Covêr thê êåch piêcê of chickên with 1 slicê of chêêsê. Covêr thê grill lid ånd lêt chêêsê mêlt for 2-3 minutês.

7. Rêmovê from grill ånd sêrvê.

Nutrition

Cåloriês: 507kcål | Protêin: 53g | Fåt: 30g | Såturåtêd Fåt: 8g | Cholêstêrol: 174mg | Sodium: 1140mg | Potåssium: 923mg | Vitåmin å: 2.4% | Vitåmin C: 8.3% | Cålcium: 1.9% | Iron: 5.6%

Sourcê : https://www.foodlovinfamily.com
Loading...

0 Response to "Grilled Chicken Bacon Melt"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...