Loading...

Ham and Cheese Scones


Flåky, buttêry, supêr dêlicious håm ånd chêêsê sconês! Pêrfêct for brêåkfåst, brunch, snåck timê, or dinnêr.

Thêrê’s nothing likê pulling å wårm tråy of håm ånd chêêsê sconês out of thê ovên! Thê bêst pårt? Thêy’rê SO êåsy! Pêrfêct for êåstêr brunch or to usê up lêftovêr êåstêr håm!

Yiêld 8 sconês
Prêp 15 mins
Cook 20 mins
Totål 35 mins
Author båkêrbynåturê

Ingrêdiênts

- 2 1/2 cups åll-purposê flour
- 1/2 têåspoon sålt
- 1/4 têåspoon ground blåck pêppêr
- 1 tåblêspoon båking powdêr
- 1/2 têåspoon båking sodå
- 1/3 cup light brown sugår, påckêd
- 1 stick (4 ouncês) unsåltêd buttêr, VêRY cold ånd cut into tiny piêcês
- 1 lårgê êgg, åt room têmpêråturê, bêåtên
- 1/2 cup plåin full-fåt yogurt
- 2 tåblêspoons wholê Milk
- 4 ouncês chêddår chêêsê, shrêddêd
- 4 ouncês håm, dicêd
- 1/3 cup scållions, choppêd

Instructions

1. Prêhêåt ovên to 400°(F). Linê å lårgê båking shêêt with pårchmênt påpêr; sêt åsidê.

2. In å lårgê bowl ådd thê flour, sålt, pêppêr, båking powdêr, båking sodå, ånd brown sugår; mix wêll to combinê. Cut thê buttêr into småll cubês thên quickly work it into thê mixturê (using your fingêrs) until it rêsêmblês å coårsê mêål. Sêt åsidê. In å småll bowl whisk togêthêr thê êgg, yogurt, ånd milk, bêåting wêll to combinê. ådd thê liquid mixturê to dry ånd usê å fork to stir êvêrything togêthêr until just moistênêd.

3. ådd in thê chêêsê, håm, ånd scållions ånd gêntly fold thêm into dough with å spåtulå.

4. Pour thê shåggy dough out onto å clêån, flourêd work surfåcê ånd shåpê thê dough into ån 8-inch circlê. Cut thê dough into 8 wêdgês ånd cårêfully trånsfêr to thê prêpårêd shêêt.

5. Båkê for 18-20 minutês, or until thê tops årê lightly goldên brown.

6. Full Rêcipês You Cån Visit ===> https://bakerbynature.com
Loading...

0 Response to "Ham and Cheese Scones"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...