Loading...

Hawaii's Famous Garlic Shrimp w/ Coconut Rice


by Jåsminë Nicholë Såndërs

Håwåii’s fåmous juicy & buttëry gårlic shrimp, likë thëy’rë stråight from thë North Shorë!

Prëp timë: 10 mins
Cook timë: 25 mins
Totål timë: 35 mins
Yiëld: 4 sërvings

Ingrëdiënts

Gårlic Shrimp

- 1 lb shrimp, dëvëinëd & shëll on
- 10 clovës frësh gårlic, mincëd
- 1 cup flour
- 1 tbsp påprikå
- 1/2 tsp cåyënnë pëppër (optionål)
- 1 tsp onion powdër
- 1/2 tsp sëå sålt
- 1/2 tsp pëppër
- 1/2 cup unsåltëd buttër
- 1/4 cup ricë winë vingëår
- 8 lëmon wëdgës

Cocount Ricë

- 1 1/2 cup whitë or brown ricë
- 1 1/2 cup wåtër
- 1 1/2 cup coconut milk

Instructions

1. Bring wåtër, coconut milk ånd ricë to boil in å mëdium pot. Covër ånd simmër on low for 20 minutës.

2. Mix flour, påprikå, cåyënnë pëppër, onion powdër, sålt ånd pëppër in å shållow bowl, sët åsidë.

3. Mëlt buttër in å lårgë, hot skillët. ådd mincëd gårlic ånd cook for åbout 3 minutës. ådd ricë winë vinëgår ånd rëducë, cooking for ån ådditionål 2 minutës.

4. ..............................................

5. ...............................................................

6. Full Rëcipës You Cån Visit ===> https://morethanyoucanchew.com
Loading...

0 Response to "Hawaii's Famous Garlic Shrimp w/ Coconut Rice"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...