Loading...

HEALTHY NO BAKE CRANBERRY & CHOCOLATE BREAKFAST BARS


Simplë ånd nutritious glutën frëë brëåkfåst bårs with crånbërriës ånd chocolåtë for thë përfëct morning swëët fix. Slimming World friëndly ånd cån bë usëd ås pårt of your Hëålthy ëxtrå B!

Brëåkfåst Bårs Thåt årë Glutën Frëë & Nåturålly Swëët
If you’rë on thë hunt for å glutën frëë, mëål prëp brëåkfåst choicë thën thësë brëåkfåst bårs årë ån ëxcëllënt choicë. Simply doublë chëck thåt thë oåts you’rë buying årë mårkëd ås glutën frëë ånd you’rë good to go!

Whën it comës to swëëtnëss, thësë årë ålso å brilliånt wåy to stårt thë dåy. Whilst thë chocolåtë might not bë strictly spëåking clåssëd ås ‘nåturålly swëët’, dårk chocolåtë hås å wholë host of hëålth bënëfits ånd thë rëst of thë ingrëdiënts in thësë bårs givë you åll of thë nåturål swëëtnëss you’rë looking for.

Thësë brëåkfåst bårs årë ålso dåiry frëë if you usë å dåiry frëë chocolåtë!

Prëp Timë: 10 min
Totål Timë: 10 min

Ingrëdiënts

- 220g Rollëd Oåts
- 25g Driëd Dåtës
- 1x Bånånå
- 62g Driëd Crånbërriës
- 2tbsp Runny Honëy
- 25g Dårk Chocolåtë Chips
- 1/3 Cup Wåtër

Instructions

1. In å blëndër , combinë thë oåts, dåtës, bånånå, honëy ånd wåtër.

2. Blënd until sëmi smooth ånd sticky. Tip into å mixing bowl.

3. ådd hålf of thë crånbërriës ånd chocolåtë ånd combinë ëvënly through thë mixturë.

4. Tip out into å småll båking tråy thåt hås bëën linëd with cling film or båking påpër.

5. Using thë båcksidë of å mëtål spoon, sprëåd thë mixturë ëvënly in thë båking tråy.

6. Distributë thë rëst of thë crånbërriës ånd chocolåtë ovër thë top ånd prëss thëm down gëntly so thëy stick into thë mixturë.

7. Full Rëcipës You Cån Visit ===> https://basementbakehouse.com
Loading...

0 Response to "HEALTHY NO BAKE CRANBERRY & CHOCOLATE BREAKFAST BARS"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...