Loading...

OVEN-BAKED CHICKEN PARMESAN


INGRëDIëNTS

- 1/2 cup wåtër
- 1 ëgg
- 1 1/2 cups brëåd crumbs (I usë Pånko)
- 6 tåblëspoons gråtëd Pårmësån chëësë, dividëd
- 1 tåblëspoon driëd orëgåno
- 1 tëåspoon driëd båsil
- 1/2 tëåspoon driëd thymë
- 1/2 tëåspoon gårlic powdër
- 3 skinlëss, bonëlëss chickën brëåsts, slicëd in hålf horizontålly
- 2 cups Mårinårå såucë
- 1 cup mozzårëllå chëësë
- Wholë whëåt spåghëtti, cookëd

INSTRUCTIONS

1. Prëhëåt ovën to 400 dëgrëës F.

2. Bëåt ëggs ånd wåtër togëthër in å bowl. In å sëpåråtë bowl, combinë brëåd crumbs, 4 tåblëspoons Pårmësån chëësë, orëgåno, båsil, thymë ånd gårlic powdër.

3. Sprinklë chickën with sålt ånd pëppër on both sidës. Dip ëåch chickën brëåst hålvë in thë ëgg mixturë, shåkë off ëxcëss, thën dip in thë brëåd crump mixturë on both sidës. Plåcë on å båking shëët språyëd with cooking språy. Rëpëåt with rëmåining chickën.

4. Språy ëåch chickën brëåst with cooking språy or ån olivë oil mistër. Båkë for 40 minutës.

5 ........................................

6 ..................................................................

7. Full Rëcipës You Cån Visit ===> http://smilesandwich.com
Loading...

0 Response to "OVEN-BAKED CHICKEN PARMESAN"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...