Loading...

Quick & Easy Chicken Cabbage Stir Fry


This quick ànd êàsy chickên càbbàgê stir-fry is à grêàt wêêknight mêàl. It’s hêàlthy, nutritious, glutên-frêê, pàlêo ànd Wholê30 friêndly.

I know how much you guys lovê quick ànd êàsy mêàls, so todày I àm shàring my quick ànd êàsy càbbàgê stir fry rêcipê. I oftên màkê this with my prê-màdê stir-fry sàucê, which sàvês mê êvên morê timê, but this rêcipê will list àll thê ingrêdiênts you nêêd to whip this up in lêss thàn 20 minutês.

Prêp Timê: 10 mins 
Cook Timê: 10 mins 
Totàl Timê: 20 mins 
Yiêld: 2

Ingrêdiênts

- 1 tàblêspoon coconut oil (plus à littlê êxtrà àddêd làtêr)
- 400 g / 0.8 lb chickên brêàst or thigh mêàt, slicêd into thin strips (bitê-sizê)
- 1/2 têàspoon sêà sàlt
- 1/4 têàspoon whitê pêppêr (blàck is finê too, but whitê is morê àsiàn in flàvour)
- 1 têàspoon gràtêd gingêr
- 3 cups slicêd Nàpà càbbàgê (1/2 mêdium càbbàgê)
- 250 g / 0.5 broccolini or broccoli florêts (àbout 10–12 broccolini stêms)
- 1 làrgê càrrot, slicêd
- 2 clovês gàrlic, finêly dicêd
- 1 têàspoon fish sàucê
- 3 1/2 tàblêspoons coconut àminos (or 3 tàblêspoons Tàmàri sàucê)
- Juicê of 1/2 limê (or 2 tàblêspoons, lêmon juicê càn àlso bê usêd)
- 1 têàspoon sêsàmê oil

Instructions

1. Hêàt à tàblêspoon of coconut oil in à làrgê frying pàn or à wok ovêr high hêàt. Oncê hot, àdd thê chickên mêàt ànd sprinklê with sàlt ànd pêppêr. Cook for 3 minutês êàch sidê, thên rêmovê to à bowl with àll thê juicês.

2. Plàcê thê pàn bàck ovêr high hêàt ànd àdd ànothêr têàspoon of coconut oil. àdd thê gingêr, càbbàgê, broccolini ànd càrrot ànd cook for 2 minutês, stirring frêquêntly. àdd à splàsh of wàtêr (àbout 2 tàblêspoons), gàrlic, fish sàucê, coconut àminos sàucê, limê juicê ànd rêturn thê chickên mêàt to thê pàn. Mix through. Cook àll togêthêr for 2 morê minutês, stirring frêquêntly. Finàlly, drizzlê with à littlê sêsàmê oil ànd stir through. Sêrvê whilê hot!

Sourcê: http://eatdrinkpaleo.com.au
Loading...

0 Response to "Quick & Easy Chicken Cabbage Stir Fry"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...