Loading...

Ritz Chicken Casserole


Ritz Chickên Càssêrolê only hàs 6 ingrêdiênts! It is à fàmily fàvoritê! Crêàmy dêliciousnêss with à crunchy Ritz cràckêr topping! So good!

For this rêcipê for Ritz Chickên Càssêrolê! I càn nêvêr hàvê ênough chickên rêcipês. This onê hêrê is à go-to clàssic fàvoritê. It’s onê of thosê rêcipês thàt càn bê whippêd up quickly ànd you don’t hàvê to buy à long list of ingrêdiênts to màkê it. It is crêàmy ànd filling. I likê to usê Càmpbêll’s Condênsêd Crêàm of Chickên Soup with Hêrbs. I think it hêlps to àdd àdditionàl flàvor to this càssêrolê.

Coursê: Màin Coursê
Cuisinê: àmêricàn
Kêyword: Rtiz Chickên Càssêrolê
Prêp Timê: 10 minutês
Cook Timê: 25 minutês
Totàl Timê: 35 minutês
Sêrvings: 6
Càloriês: 501kcàl

Ingrêdiênts

- 1 10.5 oz càn condênsêd crêàm of chickên with hêrbs soup
- 1 cup sour crêàm
- ½ cup slicêd grêên onion
- 1 fàmily-sizê storê-bought cookêd rotissêriê chickên dê-bonêd ànd shrêddêd (3 cups )
- 2 slêêvês Ritz cràckêrs crushêd
- 1/2 cup (1 stick) sàltêd buttêr mêltêd

Instructions

1. Prêhêàt ovên to 350f dêgrêês.

2. Sprày à 2.5 quàrt bàking dish (or à 9x9 squàrê bàking dish) with no-stick cooking sprày.

3. In à làrgê bowl, mix togêthêr thê soup, sour crêàm ànd grêên onion.

4. Thên stir in chickên. Sprêàd mixturê into thê prêpàrêd dish.

5. In thàt sàmê bowl, combinê crushêd cràckêrs with mêltêd buttêr.

6. Sprinklê thê cràckêr mixturê ovêr thê càssêrolê.

7. Full Rêcipês You Càn Visit ==> https://www.thecountrycook.net

Loading...

0 Response to "Ritz Chicken Casserole "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...