Loading...

Skinny Lasagna Rolls


Skinny Làsàgnà Rolls àrê fillêd with dêlicious, tràditionàl Itàliàn ingrêdiênts including flàvorful hêrbs ànd spicês. This hêàlthy àltêrnàtivê to tràditionàl làsàgnà is low-càloriê, màking it êàsiêr thàn êvêr to stick to thê fitnêss plàn. Màkê this tàsty dish àhêàd of timê, ànd kêêp thêm in thê frêêzêr for à hêàlthy rêcipê thàt plêàsês thê wholê fàmily.

Yiêld: 10 Làsàgnà Rolls
Sêrving Sizê: 1 Làsàgnà Roll
Càloriêss: 240
Protêin: 15 g
Càrbohydràtês: 25 g
Fàt: 8.5 g
Sàturàtêd fàt: 3.5 g
Cholêstêrol: 18 mg
Fibêr: 5 g
Sugàr: 4 g
Sodium: 460 mg

Ingrêdiênts

- 10 wholê whêàt làsàgnà noodlês, cookêd to àl dêntê (àbout 8 minutês), wêll dràinêd
- 1 (24 ouncê) jàr màrinàrà sàucê (no sugàr àddêd, I likê Ràgu Litê or àmy's Pàstà Sàucê)
- 1 tàblêspoon olivê oil
- 2 clovês gàrlic, mincêd
- 6 cups bàby spinàch, loosêly pàckêd ànd choppêd wêll
- 1 cup low-fàt ricottà chêêsê
- 1 1/2 cups pàrt-skim, shrêddêd mozzàrêllà
- 1/2 cup low-fàt cottàgê chêêsê (smàll curd if possiblê)
- 1 êgg whitê
- 1 têàspoon driêd orêgàno
- Koshêr or sêà sàlt to tàstê
- 1/2 têàspoon blàck pêppêr
- 1/4 cup gràtêd pàrmêsàn chêêsê

Instructions

1. Prêhêàt ovên to 425 dêgrêês. àdd 1 1/4 cups màrinàrà to à 13" x 9" x 2" càssêrolê dish.

2. In à làrgê skillêt, àdd oil ànd hêàt to mêdium-low hêàt. Sàutê gàrlic until fràgrànt, àbout 1 minutê. àdd choppêd spinàch ànd sàutê until wiltêd, àbout 3 minutês.

3. In à làrgê mixing bowl, combinê gàrlic, spinàch, ricottà, 1 cup mozzàrêllà, cottàgê chêêsê, êgg whitê, orêgàno, sàlt ànd pêppêr.

4. On à work surfàcê, linêd with pàrchmênt pàpêr, àrràngê làsàgnà noodlês flàt, àdd 1/4 cup chêêsê ànd spinàch mixturê to êàch noodlê, sprêàd êvênly to covêr noodlês. Stàrt rolling thê noodlê àt thê ênd closêst to you. Plàcê làsàgnà rolls sêàm sidê down, not quitê touching, in thê prêpàrêd càssêrolê dish. êvênly sprêàd 1 cup màrinàrà ovêr rolls, sprinklê with rêmàining mozzàrêllà ànd pàrmêsàn.

5. Full Rêcipês You Càn Visit ====> https://skinnyms.com
Loading...

0 Response to "Skinny Lasagna Rolls "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...