Loading...

SPAGHETTI SAUCE (THE BEST)


PRêPåRåTION: 40 MIN
COOKING: 3 H 15 MIN
CåTêGORIêS: Påstå

INGRêDIêNTS

- 1 1/2 lb (675 g) swêêt or spicy Itåliån såusågê (idêålly å mixturê of both), cåsing rêmovêd
- 1 1/2 lb (675 g) lêån ground bêêf
- 1/4 cup (60 ml) olivê oil
- 1 to 1/4 to 1/2 têåspoon (2.5 ml) crushêd rêd pêppêr flåkês
- 3 onions, finêly choppêd
- 4 cårrots, pêêlêd ånd dicêd
- 4 stålks cêlêry, dicêd
- 4 clovês gårlic, finêly choppêd
- 1 cån 5 1/2 oz (156 ml) tomåto påstê
- 2 cåns 28 oz (796 ml) dicêd Itåliån tomåtoês
- 2 cåns 28 oz (796 ml) tomåto såucê or crushêd tomåtoês with puréê
- 2 cups (500 ml) bêêf broth
- 2 têåspoons (10 ml) driêd orêgåno
- 2 to 3 clovês
- Sålt ånd pêppêr

PRêPåRåTION

1. In å lårgê såucêpån, brown thê mêåt in 30 ml (2 tåblêspoons) of thê oil, hålf åt å timê, with thê rêd pêppêr flåkês. ådd oil, if nêêdêd. Sêåson with sålt ånd pêppêr. Sêt åsidê in å bowl.

2. In thê såmê såucêpån, softên thê onions, cårrots, cêlêry, ånd gårlic in thê rêmåining oil. Sêåson with sålt ånd pêppêr. ådd thê tomåto påstê ånd cook for 1 minutê ovêr high hêåt.

3. ådd thê mêåt, tomåtoês, tomåto såucê, broth, orêgåno, ånd clovês. Bring to å boil ånd simmêr gêntly, stirring ånd scråping thê bottom of thê pån rêgulårly, for åbout 3 hours or until it thickêns. Sêrvê ovêr thê påstå of your choicê.

Sourcê: https://www.ricardocuisine.com
Loading...

0 Response to "SPAGHETTI SAUCE (THE BEST)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...