Loading...

Stuffed Poblano Peppers


Ovên båkêd chickên stuffêd poblåno pêppêrs årê dêlicious, gorgêous, ånd hêålthy.

Prêp Timê: 20 mins
Cook Timê: 30 mins
Rêst timê: 5 mins
Totål Timê: 50 mins
Coursê: Måin Coursê
Cuisinê: Mêxicån
Kêyword: chickên, pêppêrs
Sêrvings: 4 pêppêrs
Cåloriês: 300kcål
åuthor: Vêrêd DêLêêuw

INGRêDIêNTS

- 1 têåspoon olivê oil for thê pån
- 4 mêdium poblåno pêppêrs (1 lb. totål wêight w/ rêfusê, 12 oz. clêånêd)
- 1 tåblêspoon olivê oil
- 2 mêdium tomåtoês, dicêd (10 oz.)
- 1/2 mêdium onion, dicêd (4 oz.)
- 1 tåblêspoon mincêd gårlic
- 1 têåspoon driêd orêgåno
- 1 têåspoon ground cumin
- 1 têåspoon coårsê koshêr sålt (not finê sålt)
- 2 cups cookêd chickên brêåst, shrêddêd (10 oz.)
- 1 cup pårt skim mozzårêllå, shrêddêd (4 oz.)
- 1/2 cup choppêd frêsh cilåntro
- 1/2 cup chêddår, shrêddêd (2 oz.)

INSTRUCTIONS

1. Prêhêåt ovên to 400 dêgrêês F. Linê å lårgê båking shêêt with foil ånd brush it with å littlê olivê oil.

2. Rinsê ånd dry thê poblånos. Cut å thin slicê off thê tops ånd rêmovê thê corê ånd sêêds. Cut å slit down thê sidê of êåch pêppêr. Sêt åsidê.

3. Hêåt thê olivê oil in å lårgê, dêêp skillêt ovêr mêdium-high hêåt. ådd thê tomåtoês, onion, gårlic, orêgåno, cumin ånd sålt. Cook, stirring oftên, until liquids håvê êvåporåtêd, åbout 7 minutês. Off hêåt, stir in thê chickên, thê mozzårêllå ånd thê cilåntro, mixing wêll.

4. ........................

5. .........................................

6. Full Rêcipês You Cån Visit ====> https://healthyrecipesblogs.com
Loading...

0 Response to "Stuffed Poblano Peppers"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...