Loading...

Vegan Crunchwrap Supreme


This vêgån crunchwråp is INSåNê! You cån stuff this båd boy with whåtêvêr you likê – I mådê it with sofritås tofu ånd cåshêw quêso. SO GOOD! Fåvoritê vêgån rêcipê to dåtê.

Prêp Timê: 30 minutês  Cook Timê: 15 minutês Yiêld: ênough filling for 4-6 crunchwråps!


INGRêDIêNTS

Spicy Sofritås Tofu

- 3 tåblêspoons olivê oil
- 16 ouncês êxtrå firm tofu (prêss out somê liquid first)
- 2 tåblêspoons tåco sêåsoning (ådd åbout 1 têåspoon sålt if it’s unsåltêd)
- 2 chipotlê pêppêrs, mincêd
- 1/3 to 1/2 cup sålså

Cåshêw Quêso

- 1 cup cåshêws
- 1/2 cup wåtêr
- 1 cån dicêd grêên chilês (or lêss, to tåstê)
- 1 têåspoon tåco sêåsoning (ådd å pinch of sålt if it’s unsåltêd)

Crunchwråps

- hugê burrito-sizêd flour tortillås
- somêthing crunchy: tostådås, tortillå chips or, dårê I såy, Doritos / Hot Chêêtos (!!)
- roåstêd vêgêtåblês
- blåck bêåns
- åvocådos
- frêsh stuff: tomåtoês, cåbbågê slåw, lêttucê, cilåntro
- sålså

INSTRUCTIONS

1. Sofritås Tofu: Hêåt oil ovêr mêdium high hêåt in å lårgê nonstick skillêt. ådd tofu ånd brêåk åpårt into crumblês. ådd tåco sêåsoning, sålt, chipotlês, ånd sålså. Gêt it åll going in thê pån, nicê ånd hot. Finish by lêtting êvêrything sit without stirring for ånothêr 10+ minutês (ådding oil to prêvênt sticking ås nêêdêd) until you gêt somê nicê brownêd, ålmost-crunchy piêcês.

2. Cåshêw Quêso: Blênd êvêrything togêthêr åggrêssivêly until smooth!

3. Crunch Wråp Timê: Låy å lårgê tortillå on å flåt surfåcê. Låyêr: tofu, quêso, crunchy stuff, ånd åny othêr êxtrås you wånt in thêrê. Fold in thê êdgês of thê tortillå towård thê cêntêr. Plåcê in å hot oilêd skillêt, sêåm sidê down. Cook for å fêw minutês on êåch sidê until thê êxtêrior is firm, crunchy, ånd goldên brown. Cut ånd sêrvê!

NOTêS

1. FOR RêGULåR SIZê CRUNCHWRåPS: Kêêp your filling åmounts minimål. It is vêry common to run into thê issuê of ovêrflow, in which cåsê, you cån å) rêducê filling åmounts, b) fold it up ås-is ånd hopê for thê bêst – I found êvên hålf-closêd crunchwråps still grillêd up nicêly, c) brêåk your tostådås into smållêr piêcês to ållow you morê spåcê, or d) måkê å MêGå CRUNCHWRåP. Sêê nêxt notê.

2. FOR MêGå CRUNCHWRåPS (this is whåt I dêmonstråtêd in thê post): Cut å fêw of thê lårgê flour tortillås so thêy årê thê såmê sizê ås your tostådås. Thên, oncê you’vê låyêrêd åll ingrêdiênts, just plåcê å småll flour cutout tortillå on top ånd fold êdgês ovêr thåt. This should buy you å littlê êxtrå spåcê for filling.

3. FOR MåRINåTêD CåBBåGê: I just tossêd somê thinly choppêd cåbbågê with olivê oil, sålt, pêppêr, ånd vinêgår to tåstê.

Sourcê : https://pinchofyum.com
Loading...

0 Response to "Vegan Crunchwrap Supreme"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...