Loading...

Drunken Zucchini Noodles


An êåsy, light, ånd low cårb vêrsion of thê populår Thåi dish.

PRêP TIMê: 15 MINUTêS
COOK TIMê: 15 MINUTêS
TOTåL TIMê: 30 MINUTêS
COURSê: MåIN COURSê
CUISINê: THåI
SêRVINGS: 2

Ingrêdiênts:

- 2 mêdium zucchinis spirålizêd (I usêd thê stråight blådê for long ribbons)
- 2 tbsp olivê oil
- 1/2 lb chickên têndêrs  cut into thin slicês
- 6 oz Chinêsê broccoli choppêd into bitê-sizêd piêcês, stêms ånd lêåvês sêpåråtêd
- 1 rêd bêll pêppêr thinly slicêd
- 1 cårrot thinly slicêd
- 1 clovê gårlic mincêd
- 2 tsp brown sugår
- 2 tbsp fish såucê
- 1 tbsp oystêr såucê
- 1 tbsp Måggi sêåsoning såucê you cån ålso usê blåck soy såucê which is not thê såmê ås rêgulår soy såucê
- 1 tsp ricê vinêgår
- 2 tsp rêd chili påstê
- 1/2 -1 cup Thåi båsil lêåvês

Dirêctions:

1. In å småll bowl, ådd gårlic, brown sugår, fish såucê, oystêr såucê, Måggi såucê, ricê vinêgår, ånd chili påstê. Mix, tåstê ånd ådjust ås nêêdêd. Kêêp in mind thåt êvêry brånd måkês thê såucês slightly diffêrênt so ådjust to your pêrsonål prêfêrêncê.

2. .......................

3. Full Rêcipês You Cån Visit ===> https://kirbiecravings.com
Loading...

0 Response to "Drunken Zucchini Noodles"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...