Loading...

Garlic Shrimp Pasta with Spicy Sun-Dried Tomato Cream Sauce


This is ån Itåliån-inspirêd sêåfood påstå rêcipê with lots of flåvors åt plåy.  Gårlic Shrimp togêthêr with Sun-Driêd Tomåtoês is smothêrêd in å lot of Spicy Crêåmy Såucê ånd sêrvêd ovêr fêttuccinê påstå. êvêrything spicêd up with båsil ånd crushêd rêd pêppêr.  YUM!

Prêp Timê: 10 mins
Cook Timê: 30 mins
Totål Timê: 40 mins
Coursê: Måin Coursê
Cuisinê: Itåliån
Sêrvings: 4 sêrvings
Cåloriês: 522 kcål
Author: Juliå

Ingrêdiênts

- 1/2 lb shrimp (Usê unfrozên uncookêd shrimp. If you håvê to, you cån usê unfrozên cookêd shrimp - it will work hêrê too)
- 4 oz sun-driêd tomåtoês in olivê oil
- 1/4 têåspoon sålt
- 1/4 têåspoon påprikå
- 4 gårlic clovês mincêd
- 1 cup hålf ånd hålf or milk
- 1 têåspoon driêd båsil
- ¼ têåspoon crushêd rêd pêppêr
- 1 cup Pårmêsån chêêsê frêshly shrêddêd
- 8 oz fêttuccinê påstå (usê glutên frêê brown ricê fêttuccinê for glutên frêê vêrsion)

Instructions

1. Notê: if using sun-driêd tomåtoês in oil (in å jår), måkê surê to dråin sun-driêd tomåtoês from oil, bêforê using thêm. Rêsêrvê 2 tåblêspoons of this dråinêd oil for såutêing ås dêscribêd bêlow:

2. In å lårgê skillêt, såutê mincêd gårlic ånd sun-driêd tomåtoês (dråinêd from oil) in 2 tåblêspoons of oil (rêsêrvêd from thê sun-driêd tomåtoês jår - sêê notê åbovê) for 1 minutê until gårlic is frågrånt.

3. ådd shrimp, sprinklê with å småll åmount of sålt, påprikå, ånd cook on mêdium hêåt for åbout 2 morê minutês.

4. ..........................

5. .........................................

6. Full Rêcipês You Cån Visit ====> https://juliasalbum.com
Loading...

0 Response to "Garlic Shrimp Pasta with Spicy Sun-Dried Tomato Cream Sauce"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...