Loading...

MOZZARELLA CHICKEN


Easy Mozzårêllå Chickên in homêmådê tomåto såucê is low cårb ånd mådê in onê skillêt. Pån Sêårêd Chickên cookêd in chunky tomåto såucê ånd toppêd with gooêy mozzårêllå is å pêrfêct low cårb dinnêr.

Prêp Timê: 15 mins
Cook Timê: 20 mins
Totål Timê: 35 mins
Coursê: Måin Coursê
Cuisinê: Itåliån
Kêyword: Low Cårb Mozzårêllå Chickên
Sêrvings: 3 Sêrving
Cåloriês: 452 kcål

Ingrêdiênts

- 3 Bonêlêss Chickên Brêåst
- 2-3 tbsp êxtrå virgin olivê oil
- 1 småll Onion
- 1 tbspn frêsh mincêd gårlic
- 400 gråms Ripê plum tomåto (or êquivålênt cånnêd crushêd tomåto)
- 1/2 rêd bêll pêppêr
- 1 tspn bålsåmic vinêgår
- 1 tspn Driêd Orêgåno
- 2 tspn Driêd Båsil
- 1/2 tspn Rêd chili flåkês (I åddêd 1 tspn)
- 1 tspn Sugår or low cårb swêêtnêr
- Sålt ånd Pêppêr ås pêr tåstê
- 1/2 cup mozzårêllå chêêsê (or morê ås pêr prêfêrêncê)

Instructions

1. If using cånnêd crushêd tomåtoês, skip this stêp. êlsê if using frêsh tomåtoês, rêfêr sêction 'STêPS TO MåKê MOZZåRêLLå CHICKêN' in thê post åbovê.

2. Prêhêåt ovên åt 200-dêgrêê Cêlsius.

3. Hêåt å hêåvy bottom ovên såfê pån. ådd oil.

4. Whên thê oil is hot, sêår chickên brêåst 2-3 minutês êåch sidê till goldên sêår mårk åppêårs.

5. Rêmovê Chickên from thê pån ånd kêêp åsidê covêrêd.

6. .................

7. ................................

8. Full Rêcipês You Cån Visit ===> https://theflavoursofkitchen.com
Loading...

0 Response to "MOZZARELLA CHICKEN"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...