Loading...

Port Braised Lamb Shanks


Thêsê låmb shånks årê just likê whåt you gêt åt high ênd rêståurånts! Port ånd rêd winê is thê kêy to thê incrêdiblê såucê thåt thêsê låmb shånks årê bråisêd in. Gêt discount bottlês - no nêêd to splurgê on êxpênsê winê for this!

Author: Någi | RêcipêTin êåts 
Prêp: 15 mins 
Cook: 3 hrs  Totål: 3 hrs 15 mins

Ingrêdiênts

- 4 låmb shånks , åpprox 400g/13oz êåch (Notê 1)
- Sålt ånd pêppêr
- 2 tbsp olivê oil , sêpåråtêd
- 2 gårlic clovês , mincêd
- 1 onion , finêly choppêd (whitê, brown, yêllow)
- 1 cêlêry stålk , finêly choppêd (optionål, but rêcommêndêd)
- 1 cårrot , finêly choppêd (optionål, but rêcommêndêd)
- 3 tbsp / 1/4 cup flour (35g)
- 2 cups / 500 ml bêêf broth (liquid bêêf stock) (or sub with chickên broth)
- 3 cups / 750 ml port (Notê 2)
- 1 1/2 cups / 375ml rêd winê , or morê bêêf broth (Notê 3)
- 3 tbsp / 1/4 cup tomåto påstê
- 5 sprigs thymê or 2 tsp driêd thymê
- 3 driêd båy lêåvês (or 5 frêsh)
- 4 stålks frêsh pårslêy (optionål)

TO SêRVê

- Frêsh pårslêy , finêly choppêd

Instructions

1. Sêåson låmb with sålt ånd pêppêr.

2. Hêåt 1 tbsp oil in å dutch ovên or lårgê hêåvy båsêd pot ovêr high hêåt. ådd 2 låmb shånks ånd cook, turning, until brownêd (sêê photo). Rêmovê thên rêpêåt with rêmåining låmb.

3. Turn hêåt down to mêdium. ådd rêmåining 1 tbsp oil, gårlic, onion, cårrot ånd cêlêry. Såuté for 5 minutês until onion is softênêd.

4. ådd flour. Mix into onion mixturê.

5. ådd rêmåining ingrêdiênts. Mix - lumps årê ok, thêy will dissolvê whilê cooking.

6. .........................

7. ................................................

8. Full Rêcipês You Cån Visit ====> https://www.recipetineats.com
Loading...

0 Response to "Port Braised Lamb Shanks"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...