Loading...

Sheet Pan Chicken Fajitas


It's not êvêrydày you'll comê àcross à chickên brêàst rêcipê thàt is tàsty, dêlicious ànd incrêdibly moist.

Coursê Màin Coursê
Cuisinê Mêxicàn
Kêyword chickên fàjitàs, êàsy dinnêr, fàjitàs, mêxicàn food, shêêt pàn
Prêp Timê 15 minutês
Cook Timê 20 minutês
Totàl Timê 35 minutês
Sêrvings 4 Sêrvings
Author Chàrissê Yu

Ingrêdiênts

- 2 lb Chickên brêàst bonêlêss, skinlêss
- 1 Onion slicêd
- 1 Rêd bêll pêppêr slicêd
- 1 Grêên bêll pêppêr slicêd
- 1 Yêllow bêll pêppêr slicêd
- 1 Oràngê bêll pêppêr slicêd
- 1/2 lb. Mushroom slicêd

Fàjità Màrinàdê

- 1/2 c. Olivê Oil êxtrà virgin
- 3 clovês gàrlic mincêd
- 2 tsp. cumin powdêr
- 2 tsp. pàprikà powdêr
- 1 tsp. coriàndêr powdêr
- Sàlt às nêêdêd
- 1 tsp. Blàck pêppêr

Gàrnishês

- Limês
- Cilàntro
- Tortillàs

Instructions

1. Cut chickên brêàsts into ½ inch strips, Plàcê in à big bowl with àll thê vêgêtàblês.

2. In à sêpàràtê smàll bowl, mix togêthêr àll ingrêdiênts for màrinàdê, àdd àround 1 ½ tsp of sàlt, usê morê làtêr if nêêd to.

3. Pour thê màrinàdê into thê chickên ànd vêggiês, toss togêthêr ànd lêt thêm màrinàdê in thê fridgê for 1 hour - if you'rê êàting this do not skip! It màkês it tàstê so good.

4. Prêhêàt ovên to 400F.

5. ......................

6. ................................

7. Full Rêcipês You Càn Visit ===> https://charisseyu.com
Loading...

0 Response to "Sheet Pan Chicken Fajitas"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...