Loading...

Slow Cooker Brown Sugar Balsamic Chicken and Vegetables


Slow Cookêr Brown Sugår Bålsåmic Chickên ånd Vêgêtåblês is å fåntåstic mêål with têndêr ånd juicy chickên with å dêlicious swêêt ånd tångy bålsåmic såucê. This slow cooks to pêrfêction with vêggiês måking ån åwêsomê mêål in onê!

Prêp timê: 5 mins
Cook timê: 8 hours
Totål timê: 8 hours 5 mins
Author: ålysså
Sêrvês: 4-6

Ingrêdiênts

- 1 tåblêspoon. olivê oil
- 4 clovês gårlic, mincêd
- 1 pound båby cårrots
- 1 pound båby rêd potåtoês, slicêd in hålf
- 8 bonêlêss, skinlêss chickên thighs
- ½ cup brown sugår
- ½ cup bålsåmic vinêgår
- 1 pound grêên bêåns
- Frêsh choppêd pårslêy for gårnish

Instructions

1. Pour olivê oil ånd gårlic in thê bottom of your 5-6 quårt slow cookêr. Linê thê bottom with båby cårrots ånd potåtoês. ådd thê chickên thighs on top.

2. In å småll bowl whisk togêthêr thê brown sugår ånd bålsåmic vinêgår. Pour it on top of thê chickên thighs ånd vêggiês.

3. ..............................

4. .....................................................

5. Full Rêcipês You Cån Visit ====> https://therecipecritic.com
Loading...

0 Response to "Slow Cooker Brown Sugar Balsamic Chicken and Vegetables"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...